Kupujesz przez internet, w celu nie związanym ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową? Zastanawiasz się, czy rzeczywiście możesz odstąpić od umowy w każdym czasie?


Otóż możesz, ale przewidziano na złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy konkretny termin tj. 14 dni od momentu odbioru towaru.


Ale uwaga! Wprawdzie końcowy termin liczy się od momentu odbioru towaru, ale wcale nie oznacza to, że od umowy nie można odstąpić wcześniej – przed dostarczeniem towaru. Mianowicie od umowy można odstąpić nawet tuż po jej zawarciu, nie czekając na dostarczenie towaru. Przedsiębiorca ma wówczas obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.


Ważne jest, że odstępując od umowy nie trzeba podawać żadnych powodów swojej decyzji. Sklepy internetowe mogą także przewidzieć bardziej korzystne warunki – np. 30 -dniowy termin na złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. Wówczas to ten termin liczymy jako ostateczny (nie pogarsza sytuacji konsumenta, względem obowiązujących przepisów prawa). Pamiętać również należy, że kupujący – konsument też ma swoje obowiązki. Mianowicie powinien on niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy – zwrócić rzecz sprzedającemu (w stanie niepogorszonym, niewykraczającym poza zwykłe korzystanie konieczne do stwierdzenia cech produktu np. przymierzenie towaru).

Termin uznaje się za dochowany, jeżeli przed jego upływem zostanie odesłany towar do przedsiębiorcy. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy jest jednostronną czynnością prawną i nie wymaga akceptacji/zgody drugiej strony.