SEPARACJA – WROCŁAW

Co to jest separacja?

Separacja Wrocław – co to jest separacja

Sprawy pomiędzy małżonkami to nie tylko rozwody, ale również separacje.

Separacja sądowa to formalne i prawne czasowe rozłączenie małżonków – jednakże nie będące definitywnym zakończeniem małżeństwa, jak to się dzieje przy rozwodzie. Orzeczenie separacji może być zmienione, natomiast prawomocny wyrok rozwodowy jest „nieodwracalny”.

Tym samym separacja nie rozwiązuje małżeństwa i w każdym czasie można żądać zniesienia separacji przez sąd.

Separacja może być również nieformalna tzw. faktyczna. Separacja faktyczna występuje wówczas, kiedy np. małżonkowie nie mieszkają już razem, jednakże nie złożyli do Sądu żadnego w tym zakresie wniosku/pozwu, nie żądają wyroku rozwodowego, ani też sądownego orzeczenia separacji.

Przesłanki separacji – kiedy sąd orzeka separacje

Stosownie do art. 611 § 1 KRiO „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację”.

Powyższe oznacza, że do orzeczenia separacji, rozkład pożycia małżeńskiego powinien być zupełny – lecz nie musi być (tak jak w przypadku rozwodu) trwały.

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego występuje wtedy, kiedy pomiędzy małżonkami doszło do zaniku więzi fizycznej, psychicznej oraz gospodarczej.

Jednakże, podobnie jak przy rozwodzie Sąd nie orzeknie separacji, jeżeli na jej skutek ucierpi dobro małoletnich dzieci, bądź z innych przyczyn orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Natomiast – w przeciwieństwie do sprawy rozwodowej – przy separacji nie stanowi przesłanki negatywnej jej orzeczenia, żądanie separacji przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. 

Separacja a wina

Składając pozew o orzeczenie separacji Sąd może ustalać, czy i które z małżonków jest winne powstanie rozpadu małżeństwa, jak też ustalić że oboje małżonkowie ponoszą za taki stan winę. Sąd może również zaniechać orzekania o winie na żądanie stron.

Jeżeli jednak separacja ma zostać orzeczona na zgodny wniosek stron, wówczas Sąd nie będzie „ustalał winnego”. W takim wypadku skutki separacji są takie, jakby nikt z małżonków nie ponosił winy rozkładu pożycia małżeńskiego.

Warto zwrócić uwagę, iż Sąd orzekając separację ma analogicznie jak w sprawie rozwodowej musi orzec, któremu z rodziców oraz w jakim zakresie powierza władzę rodzicielską.

Separacja a alimenty

Sąd orzekając separację ustala w jakiej wysokości małżonkowie są obowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka stron. W sprawach o orzeczenie separacji  stosowane są takie same zasady dot. alimentów jak w przypadku rozwodu.

Separacja a mieszkania

Sąd w orzeczeniu o separacji również może orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron. W wypadkach szczególnych możliwe jest również nakazanie eksmisji jednego z małżonków na żądanie drugiego.

Separacja a majątek

Z dniem prawomocności orzeczenia o separacji pomiędzy małżonkami kończy się ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej i rozpoczyna się rozdzielność majątkowa.

W praktyce oznacza to tyle, że każdy z małżonków będzie mógł decydować, samodzielnie zarządzać i odpowiadać za własny majątek. Natomiast majątek, który został nabyty przez któregoś z małżonków po orzeczeniu separacji (prawomocnej) będzie własnością tylko tego, który go nabył.

Bardzo istotnym jest również to, że w czasie orzeczonej separacji małżonkowie nie mogą znieść (cofnąć) ustroju rozdzielności majątkowej.

Ile kosztuje sprawa o orzeczenie separacji

Opłata sądowa od pozwu o orzeczenie separacji wynosi 600 zł, zaś wniosek o zniesienie separacji wynosi 100 zł.

Jeżeli dwie strony zgodnie żądają orzeczenia separacji, wówczas przy zgodnym wniosku należy dokonać opłaty sądowej w wysokości 100 zł (Sąd rozpoznaje wówczas sprawę w trybie nieprocesowym).

Pomoc prawna

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa budowlanego – skontaktuj się z Kancelarią. Zachęcam do telefonicznego bądź mailowego umawiania się na spotkanie. 

Pomoc prawna

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa budowlanego – skontaktuj się z Kancelarią. Zachęcam do telefonicznego bądź mailowego umawiania się na spotkanie.