ROZWÓD – WROCŁAW

Rozwód – wszystko co musisz wiedzieć

Rozwód Wrocław – kancelaria prawna rozwody wrocław

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzaty Goncik-Jaskólskiej specjalizuje się m.in. w prowadzeniu spraw o rozwód.

Właścicielka Kancelarii adw. Małgorzata Goncik-Jaskólska w swoim doświadczeniu posiada reprezentację Klientów właściwie w każdej konfiguracji procesowej w sprawach rodzinny, w tym rozwodowych m.in. reprezentuje pozwanych w sprawie o rozwód (a więc tą stronę przeciwko której złożono pozew o rozwód), zastępuje powodów tj. składa w imieniu powoda pozew o rozwód, prowadzi postępowania o rozwód z orzekaniem o winie, postępowania o rozwód bez orzekania o winie, wielokrotnie przygotowywała pozew o rozwód z ustaleniem kontaktów z dziećmi, pozew o rozwód wraz z alimentami na dziecko, pozew o rozwód wraz z alimentami na współmałżonka, cofnięcie pozwu z uwagi na pogodzenie się małżonków (!), jak również dokonywała szeregu innych, ale bardzo istotnych czynności w toku postępowania rozwodowego w interesie swoich Klientów (zażalenie na zabezpieczenie kontaktów, zażalenie na zabezpieczenie alimentów, zastrzeżenia do opinii biegłego, zastrzeżenia do opinii OZSS etc.).

W Kancelarii czasem słyszymy pytanie: czy w sprawach rodzinnych, w tym rozwodowych potrzebny jest dobry adwokat od rozwodów, czy też tzw. prawnik rozwodowy ? Wówczas staramy się tłumaczyć, że postępowanie rozwodowe to dla strony nie tylko wymagające emocjonalnie zadanie, ale również cechuje się swoistymi ramami prawnymi, po których warto poruszać się sprawnie, nie tylko żeby sobie nie zaszkodzić, ale przede wszystkim żeby tak ukierunkować postępowanie, żeby uwzględniało interesy strony.

Pozew o rozwód Wrocław

Pozew o rozwód składa się do właściwego miejscowo Sądu Okręgowego.

A jaki to jest ten właściwy miejscowo sąd rozwodowy? Właściwym Sądem do złożenia pozwu o rozwód jest ten, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, o ile chociażby jedno z małżonków w okręgu tego sądu ma jeszcze miejsce swojego zamieszkania lub pobytu. Jeżeli natomiast żaden z małżonków już nie mieszka w okręgu tego sądu, to wówczas wyłącznie właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego.

Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami tj. jeden dla sądu oraz drugi, który będzie doręczony pozwanemu.

Przesłanki rozwodu – kiedy sąd rozwiąże małżeństwo przez rozwód

Zgodnie z art. 56 § 1.KRiO „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.”

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego występuje wtedy, kiedy pomiędzy małżonkami doszło do zaniku więzi fizycznej (intymnej, współżycie), psychicznej (emocjonalnej, duchowej) oraz gospodarczej (prowadzenie wspólnego gospodarstwa).

Jeżeli chodzi o przesłankę trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego, to w tym przypadku nie mamy żadnej „sztywnej ustawowej” definicji trwałości. Każdorazowo Sąd będzie badał, czy w danej sprawie, przy konkretnych przyczynach rozpadu małżeństwa – można mówić już o trwałości rozpadu.

Warto zwrócić uwagę, że wprawdzie kwestia upływu czasu ma istotne znaczenie przy ocenie trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego, jednakże nie jest ona pojedynczym i ostatecznym czynnikiem branym pod uwagę przez Sąd.

W sytuacji, kiedy pomiędzy stronami brak jest jakichkolwiek szans na powrót do wspólnego pożycia zarówno w sferze fizycznej, jak i emocjonalnej oraz gospodarczej, to można uznać iż rozpad tych więzi jest trwały.

Negatywne przesłanki rozwodu – kiedy Sąd „odmówi rozwodu”

Występują jednak sytuacje, w których Sąd pomimo zaistnienia przesłanej pozytywnych tj. zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego nie będzie mógł orzec rozwodu – oddali pozew o rozwód.

I tak, zgodnie z art. 56 krio: § 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Ile kosztuje rozwód

Składając do właściwego Sądu pozew o rozwód, należy dokonać stosownej opłaty sądowej. Obecnie kwota ta wynosi 600 zł i jest płatna na konto Sądu Okręgowego, do którego jest wnoszone powództwo.

Warto zwrócić uwagę na to, że jest to opłata niezależna od tego, czy wnosimy pozew o rozwód z orzekaniem o winie, czy też pozew o rozwód bez orzekania o winie. Tak samo na wysokość opłaty sądowej nie ma wpływu, czy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci i czy Sąd będzie orzekał o alimentach na małoletnie dzieci bądź o kontaktach.

W razie, kiedy Sąd na zgodny wniosek małżonków rozwiąże małżeństwo stron przez rozwód bez orzekania o winie – wówczas zwróci na rzecz powoda kwotę 300 zł z opłaty sądowej oraz powinien zasądzić od pozwanego również kwotę 150 zł na rzecz powoda.

Natomiast, kiedy wraz z pozwem o rozwód składamy również wniosek o podział majątku wówczas do opłaty sądowej 600 zł należy dodać 300 zł w przypadku zgodnego podziału majątku, bądź kwotę 1 000 zł w przypadku spornego podziału majątku.

Adwokat rozwód Wrocław – adwokaci od rozwodów Wrocław

Jeżeli chodzi o koszty prowadzenia sprawy rozwodowej przez profesjonalnego pełnomocnika, to nasza Kancelaria wynagrodzenie ustala każdorazowo indywidualnie z każdym Klientem. Zwykle wówczas zapraszamy Klienta na spotkanie, na którym omawiamy sprawę, ustalamy stan faktyczny i prognozujemy nakład czasu pracy. Na podstawie takiego spotkania przedstawiana jest Klientowi oferta prowadzenia sprawy.

Adwokat podział majątku Wrocław

Warto zwrócić uwagę na to, że ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej ustaje co do zasady z dniem prawomocności wyroku rozwodowego, chyba że małżonkowie wcześniej zawarli majątkowe umowy małżeńskie, bądź Sąd ustalił rozdzielność majątkową podczas trwania małżeństwa. Podziału majątku zwykle dokonuje się zatem po „otrzymaniu rozwodu”. Dzieje się tak dlatego, że Sądy „niechętnie” łączą sprawę rozwodową ze sprawą o podział majątku, albowiem zwykle przeprowadzenie podziału powoduje nadmierną zwłokę w postępowaniu rozwodowym – po prostu znacząco wydłuża się proces.

 

Pomoc prawna

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa budowlanego – skontaktuj się z Kancelarią. Zachęcam do telefonicznego bądź mailowego umawiania się na spotkanie. 

Pomoc prawna

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa budowlanego – skontaktuj się z Kancelarią. Zachęcam do telefonicznego bądź mailowego umawiania się na spotkanie.