W dobie zwolnień, obniżania wynagrodzeń, etatów, zmian w zakładach pracy, należałoby się zastanowić, jakie i czy są ku temu podstawy prawne.

Przy tej analizie, skupimy się na kwestii obniżenia wynagrodzenia.

I tak – sposób (forma) w jaki zostanie zmieniona umowa pod kątem wynagrodzenia, zależy od tego, czy pracownik się na to obniżenie zgadza, czy też nie.

I.

Jeżeli pracownik WYRAŻA ZGODĘ na obniżenie jego wynagrodzenia, to pracodawca może z nim zawrzeć pisemne porozumienie zmieniające, którym strony zgodnie zmienią ustaloną w umowie o pracę kwotę wynagrodzenia. W porozumieniu tym, należy wskazać:

  • kwotę wynagrodzenia jaką ma otrzymywać pracownik po zmianie,
  • datę od kiedy nowe warunki wynagradzania będą miały obowiązywać.

Jeżeli takiej daty strony nie wskażą – nowe ustalenia zaczną obowiązywać z chwilą podpisania porozumienia.

Obniżenie wynagrodzenia może zostać ustalone ‘na stałe’ tj. na czas nieokreślony, ale również może być wprowadzone ‘tymczasowo’ – na konkretny okres (np. miesiąc, dwa, pół roku).

Ważne jest, żeby porozumienie zmieniające nie zawierało zapisów mniej korzystnych dla pracownika, niż wynika to z przepisów prawa pracy (np. dot. minimalnego wynagrodzenia).


II.

Co jednak w sytuacji, kiedy pracownik NIE WYRAŻA ZGODY na obniżenie wynagrodzenia?

Wówczas pracodawca ‘nie jest bez szans’, gdyż przepisy kodeksu pracy dopuszczają możliwość wręczenia pracownikowi tzw. wypowiedzenia zmieniającego.

Co to właściwie jest wypowiedzenie zmieniające i czym się charakteryzuje?

Otóż wypowiedzenie zmieniające może zostać wręczone pracownikowi, w sytuacji kiedy pracodawca chce zmienić warunki pracy i płacy pracownika, a pracownik bądź nie zgodził się na zmianę w drodze porozumienia, bądź dowiedział się o zamiarze pracodawcy dopiero z chwilą otrzymania takiego wypowiedzenia zmieniającego.

Przy wypowiedzeniu zmieniającym pracodawca zobowiązany jest do pisemnego uzasadnienia swojej decyzji (np. z uwagi na sytuację ekonomiczną firmy), jak również winien określić pracownikowi termin na odpowiedź tj. na złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcie nowych warunków. Oczywiście termin ten jest ściśle określony przez prawo i wynosi połowę okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczy się w ten sam sposób jak przy wypowiedzeniu umowy o pracę.

Jeżeli pracownik nie zgadza się na przyjęcie nowych warunków płacy – powinien w określonym terminie powiadomić o tym pracodawcę. Wówczas umowa o pracę rozwiązuje się po upływie terminu wypowiedzenia.

A co jeżeli pracownik nic nie zrobi? Brak odpowiedzi na wypowiedzenie zmieniające oznacza, że pracownik zaakceptował nowe warunki.

UWAGA! Pracowniku – otrzymałeś wypowiedzenie zmieniające, którego nie przyjąłeś? Zwróć proszę szczególną uwagę na uzasadnienie takiego wypowiedzenia. Jeżeli przyczyny wypowiedzenia leżą po stronie pracodawcy, wówczas należna będzie pracownikowi odprawa.