Pracując na umowę zlecenia zastanawiasz się czasem, czy należna będzie Tobie emerytura? Przecież wiadomym jest, że umowa zlecenia nie jest tożsama z umową o pracę i nie podlega przywilejom oraz obowiązkom wynikającym z przepisów prawa pracy. Umowa ta została uregulowana w kodeksie cywilnym i nie przysługuje przy niej prawo do urlopu, czy też do określonego wypowiedzenia. W konsekwencji nie wykonuje się pracy zgodnie z definicją zawartą w kodeksie pracy, a okres ‘zatrudnienia’ na podstawie umowy zlecenia nie wlicza się w ogóle do stażu pracy.

Natomiast, aby uzyskać emeryturę należy mieć odpowiednią ilość lat pracy oraz wysokość odprowadzanych składek. Czy zatem nie mając stażu pracy, należna będzie emerytura? Otóż TAK! Jednak pod warunkiem, że podczas wykonywania umowy zlecenia odprowadzane były składki emerytalno-rentowe. Warto zastanowić się przy tym, czy wykonywana praca na podstawie umowy zlecenia nie jest w rzeczywistości stosunkiem pracy – tj. czy nie charakteryzują ją cechy właściwie dla stosunku pracy takie jak m.in. osobiste świadczenie pracy, podporządkowanie pracownika (praca pod kierownictwem pracodawcy), praca na ryzyko pracodawcy, ciągłość i powtarzalność pracy, odpłatność pracy. Jeżeli można doszukać się wymienionych cech przy wykonywaniu umowy zlecenia – wówczas proponuję wystąpić do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy. Pamiętać też należy, iż powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy nie ulega przedawnieniu. Warto zatem zadbać o swoje interesy dziś!